Aktuálně

Změna v nařizování karantény a testu po kontaktu s onemocněním covid-19

S platností od 29. listopadu se změnila metodika nařizování karantény a testu PCR na onemocnění covid-19. Změny se týkají např. karantény osob ve společné domácnosti v rizikovém kontaktu či nařizování zdravotního dohledu očkovaným v rizikovém kontaktu ve společné domácnosti. Nabízíme jejich výčet i s přehledným schématem postupu.

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP

Dne 1.10.2021 v Hradci Králové.

Více v článku

Změny v nařizování karantény a izolace v souvislosti s covid-19

Od 25. října došlo ke změně dosavadní praxe nařizování karantény a izolace v souvislosti s covid-19. U kontaktů v rodině, o kterých se nová úprava nezmiňuje, je třeba postupovat jako dosud. Tedy provádíme test 5–7. den od pozitivního testu SARS-CoV-2 pozitivního člena rodiny a karanténa vzhledem k pokračujícímu kontaktu trvá celých 14 dní.

Více v článku

Cena předsednictva ČLS JEP pro Praktické dětské lékařství

Mezi nejlepšími vědeckými pracemi publikovanými v roce 2020 se na skvělém druhém místě umístila naše učebnice Praktické dětské lékařství. Jménem předsednictva ČLS JEP cenu autorům předala jeho členka MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH. Uvedla přitom mimo jiné: „Prestižní ocenění, kterého se tímto publikaci a její kvalitě dostává, je pro celý obor velmi významné, a já jen doufám, že ukončí i některé iracionální diskuse, které se stále ještě vedou.“

Více v článku

Covid-19: Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup od 1.9.2021

Aktuální doporučený postup k nejčastějším situacím v ordinaci PLDD vztahujícím se k onemocnění covid-19.

Více v článku

Výběrová řízení na rezidenční místa - 2. kolo

Druhé kolo výběrového řízení na rezidenční místo pro MUDr. Kateřinu Bajerovou Ph.D.

Více v článku

Výběrová řízení na rezidenční místa

Bližší informace ke všem otevřeným výběrovým řízení na rezidenční místa jsou k dostání v článku.

Více v článku

Náhrada Pendeponu v režimu specifického léčebného programu

Od května je hlášen opět dlouhodobý výpadek ve výrobě léku Pendepon Compositum. Obnovení distribuce v tuto chvíli bohužel nelze odhadnout. Z toho důvodu schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR od května 2021 do 31.12.2022 distribuci neschváleného alternativního léčiva LENTOCILIN S 2400 v rámci tzv. specifického léčebného programu. Na tento status distribuce léku je však potřeba pacienta upozornit před jeho aplikací. 

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 23.4.2021 za účasti regionálních zástupců (regiovýbor)

Zápis z jednání výboru ze dne 23. 4. 2021 za účasti regionálních zástupců

Více v článku

Péče o děti s neurovývojovými poruchami potřebuje systém a řád

Z popudu MUDr. Aleny Šebkové a s podporou předsedy České lékařské společnosti J. E. Purkyně vznikla pracovní skupina ČLS JEP, do níž jsou vedle praktických lékařů pro děti a dorost a všeobecných praktických lékařů zapojeni zástupci odborných společností psychiatrů, neurologů, klinických psychologů i klinických logopedů. Poté, co příslušný orgán při vládním výboru na svou odbornost zcela rezignoval, pokusíme se na půdě ČLS JEP hledat a definovat systémová řešení diagnostiky, intervence, navazujících sociálních a jiných služeb poskytovaných na bázi individuálního přístupu dětem s PAS i dalšími neurovývojovými poruchami.

Více v článku

Úřednické vyhánění čerta ďáblem aneb kauza Broumov

Na krizový stav v oblasti personálního zajištění poskytování primární pediatrické péče poukazovali zástupci dětských praktiků celá desetiletí. V době, kdy se situace začala obracet k lepšímu a obor Praktické lékařství pro děti a dorost zaznamenal strmý nárůst zájmu, byl zrušen... A dál jen hasíme požár, který dlouhodobým zanedbáváním primární dětské péče vznikl.

Více v článku

Nový web OSPDL ČLS JEP

Naše odborná společnost má tradičně velmi silnou vazbu k profesní organizaci, která stála na počátku jejího vzniku. Z toho důvodu využíváme společnou kancelář a další infrastrukturu. Také webové stránky a e-mail, včetně koncového prvku (tedy paní sekretářky), s výhodou sdílíme. Této praxi bohužel udělal konec nástup směrnice EU o ochraně osobních údajů.

Více v článku

Hlášení infekčních nemocí – stručný manuál

Hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová nás jako odbornou společnost požádala o větší součinnost při hlášení infekčních onemocnění. Je třeba připustit, že mnoho z nás by nejspíš našlo určité rezervy, pokud jde o tato hlášení, a proto...:Ve vlastním zájmu doporučujeme dodržovat povinnost hlásit infekční onemocnění, pokud není jisté, že hlášení již provedl předešlý ošetřující lékař (např. lékař LSPP). Tato povinnost je dána zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Více v článku

„Protipadělková směrnice“ – další rána pro očkování v ČR

Tzv. protipadělková směrnice opět mění systém distribuce vakcín do ordinací praktických dětských lékařů. Ještě před několika lety, jak si mnozí pamatujeme, bylo povinné očkování plně v rukou státu. Pak byla distribuce povinných vakcín svěřena soukromým distributorům a v rámci nakládání s vakcínami (i pro očkování nepovinnými) byla doporučena přímá distribuce do ordinací lékařů.

Více v článku

Spalničky – epidemiologická situace v roce 2018

I když se z pohledu aktuálních absolutních počtů případů onemocnění spalničkami a na základě jejich srovnání s historickými daty, může zdát, že situace ve výskytu spalniček je rok od roku příznivější, není tomu tak. Spalničky představují stále velmi závažné onemocnění, jež může mít až fatální následky, a to i v situaci, kdy existuje účinná očkovací látka proti tomuto onemocnění. Jak ukazuje aktuální epidemiologická situace, spalničky nejsou problémem úzkých skupin obyvatelstva či rozvojových zemí, ale i celé řady evropských zemí s vyspělým zdravotnickým systémem. Prakticky celý evropský region se potýká s výrazným nárůstem počtu případů onemocnění spalničkami, ČR nevyjímaje.

Více v článku

Za profesorem Blahošem

Dovolím si vzpomenout na svá krátká osobní setkání s panem profesorem. Jednala jsem s ním několikrát v rámci obhajoby našeho oboru. Vždy se mi dostalo ujištění o podpoře, která pak byla skutečně panem profesorem vyjádřena. Když jsem se ho ptala, jak je možné, že on, „profesor“, chápe naše argumenty, když ti ostatní většinou nikoli, odpověděl, že ví, jak je primární péče důležitá, že je to prostě jiná péče než v nemocnici, vždyť on ji také dělal…

Více v článku

Ministr Vojtěch: „Neptejte se, kdy spustíme reformu primární péče – už běží“ (13. Kongres primární péče)

„Ne nadarmo mezinárodní organizace, které mapují stav zdravotnictví – naposledy OECD ve své velmi důležité zprávě – jednoznačně doporučují podporu primární péče jako základního kamene pro fungování zdravotnictví. My touto cestou jdeme, tato doporučení respektujeme a jsme přesvědčeni o tom, že to má smysl – přestože narážíme na celou řadu překážek a skeptických názorů, bohužel i uvnitř lékařské obce,“ uvedl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch ve svém slově, kterým 22. února zahájil 13. ročník Kongresu primární péče, jemuž poskytl i svou osobní záštitu.

Více v článku

Úvodní slovo ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha (13. Kongres primární péče)

Dámy a pánové, krásný dobrý den, krásné dobré ráno. V prvé řadě velmi děkuji za pozvání na tento kongres. Jsem na něm poprvé, byť jsem už při příchodu zjistil, že jde o tradiční akci, která patří skutečně k těm největším v oblasti primární péče a která, jak jsem se díval na program, je zaměřena velmi odborně na oblast vzdělávání v různých oblastech, které se týkají primární péče, praktických lékařů a jejich reálné každodenní praxe.

Více v článku

Jak s rezidenčními místy v roce 2018

Po zrušení oboru praktické lékařství pro děti a dorost v polovině roku 2017 se akreditované ordinace PLDD dostaly do zvláštního postavení. Příprava nového oboru pediatrie (prosím, neplést si s někdejším odborem pediatrie podle vyhlášky č. 77/1981 Sb.) nahrazujícího předešlé obory dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost se vinou otálení některých ministerských úředníků stále protahuje.

Více v článku

Zápis výboru OSPDL ze dne 25. 10. 2018

1. OBOR Pediatrický kmen: námi připomínkováno, vyhláška na stránkách MZ ČR i tisková zpráva, ve vyhlášce v rámci programu vypadly oba kurzy pro PLDD – kurz očkování a antibiotická léčba –, chybí námi navržené podmínky pro akreditovaná pracoviště, jsou nestejné podmínky pro školitele – absolventy dosavadních oborů.

Více v článku

Výpadek elektřiny a vakcíny v lednici – doporučený postup

Posouzení, jak postupovat při výpadku funkčnosti lednice určené ke skladování očkovacích látek, je vždy individuální. Je nutno ověřit a zvážit, zda došlo k vychýlení z doporučeného teplotního rozmezí 2–8 °C, na jak dlouhou dobu a jak vysoké teplotě byla vakcína vystavena. V té souvislosti je možno doporučit použití digitálního záznamníku teplot, díky kterému lze získat podrobný teplotní záznam. Na základě těchto informací lze posoudit, zda při skladování očkovacích látek skutečně došlo k mimořádné události. Další postup je pak možno konzultovat přímo s kvalifikovanými pracovníky výrobce.Níže přikládáme odpovědi jednotlivých výrobců očkovacích látek.

Více v článku

Epidemie spalniček – zkušenost jedné ordinace

„V pátek 8. února byla v naší ordinaci vyšetřena 3letá holčička s teplotami, u které se následně prokázaly spalničky. Dívka byla hospitalizována na krajském infekčním oddělení, kde následně skončil i její 16měsíční bratr. Ani jedno dítě není na přání rodičů proti ničemu očkováno. Nakonec se spalničky potvrdily i u otce těchto dětí.

Více v článku

Vyjádření České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně k tiskové konferenci zdravotnických odborů

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně velmi oceňuje, že současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vytvořil spravedlivé podmínky pro to, aby dohodovací řízení mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami o hodnotě bodu a výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného

Více v článku

Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP za účasti regionálních zástupců konaného dne 18. 10. 2019

Přítomni (bez titulů): A. Šebková, E. Svobodová, H. Cabrnochová, Z. Zíma, P. Hromádková, D. Verdánová, M. Kmoníčková, J. Štádler, J. Tomčalová, B. Procházka, P. Tvrdoňová, J. AronováOmluveni: P. Haasová, D. Mendelová, H. Letáková

Více v článku

Uživatele e-cigaret asi zabíjí acetát vitaminu E

Pravděpodobně první evropskou obětí elektronických cigaret je osmnáctiletý Belgičan, který počátkem listopadu zemřel v důsledku poškození a následného selhání plic. Šetření úmrtí stále probíhá, nicméně podle britského deníku The Telegraph již lékaři vyloučili všechna onemocnění a postižení připadající standardně v úvahu. Jediným zbývajícím vodítkem zůstává fakt, že chlapec dostal půl roku předtím ke svým 18. narozeninám elektronickou cigaretu, kterou hojně používal.

Více v článku

Zpráva o reformě primární péče

Ve čtvrtek 12. prosince se konala, dá se říci, bilanční schůzka členů pracovní skupiny pro reformu primární péče na ministerstvu zdravotnictví. Kdo čte média praktických lékařů, ať dětských či dospělých, a dění sleduje, o reformě má jistě určité povědomí.

Více v článku

Koronavirus

Koronavirus 2019-nCoV: hodnocení rizikaZačali jsme pro vás sledovat tři hlavní zdroje globální epidemiologických a bezpečnostních informací týkajících se aktuální situace v souvislosti s infekcí tzv. novým koronavirem 2019-nCoV. V den uzávěrky tohoto vydání Newsletteru OSPDL byla situace hodnocena následovně:

Více v článku

Byl vydán upravený algoritmus vyšetření SARS-CoV-2

Pro případ, že se ve své ordinaci setkáte s pacienty s možnou zavlečenou infekcí SARS-CoV-2, nebo s osobami s podezřením na onemocnění COVID-2019, přinášíme Vám aktualizovaný metodický materiál Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. Tento přehledný a návodný dokument, který se průběžně mění podle epidemiologické situace v ostatních zemích, si můžete stáhnout ZDE. ODKAZ na Nws02_Koronavirus_Algoritmus

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP dne 13.12.2019 za účasti regionálních zástupců

Přítomni (bez titulů): Šebková, Zíma, Cabrnochová, Hromádková, Verdánová, Tomčalová, Šandová, Mendelová, Aronová, TvrdoňováOmluveni: Svobodová, Kmoníčková, Letáková, Haasová, Vitoušová, Štádler, Procházka

Více v článku

Přehled léků klinicky zkoušených v indikaci COVID-19

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) publikoval článek, ve kterém zveřejnil přehled léčiv zkoušených pro léčbu COVID-19. Ve všech případech se jedná pouze o experimentální léčbu. Žádné z léčiv není zatím oficiálně schváleno (registrováno) k léčbě nemoci COVID-19. Uvažované přípravky, pokud jsou registrovány, jsou obvykle určeny k léčbě jiných onemocnění, a proto jakékoliv

Více v článku

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP dne 31. 1. 2020 za účasti regionálních zástupců

Přítomni (bez titulů): Šebková, Zíma, Cabrnochová, Hromádková, Svobodová, Verdánová, Letáková, Tvrdoňová

Více v článku

O činnosti výboru OSPDL ČLS JEP v době mimořádných opatření – „to hlavní“

* Na webových stránkách naší odborné společnosti jste po celou dobu trvání koronavirové krize nacházeli ty nejaktuálnější informace – od těch odborných až po organizační. Velké poděkování si zasluhuje kolega Zdeněk Zíma, který je pro nás všechny denně připravoval – a připravuje i nadále, jak se sami můžete přesvědčit na webu ospdl.eu.

Více v článku

Volby do výboru a revizní komise OSPDL ČLS se blíží

V letošním roce končí další volební období OSPDL ČLS JEP. Na přelomu listopadu a prosince se budou konat kombinované (elektronicky a korespondenčně) volby do výboru a revizní komise pro období další. Volební komise se na vás všechny, členy naší odborné společnosti, v této souvislosti obrací s několika důležitými informacemi, které by rozhodně neměly ujít vaší pozornosti.

Více v článku

Zápis výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 15.10.2020

Přítomni: Dr. Šebková, Dr. Svobodová, Dr. Hromádková, Dr. Zíma, Dr. Cabrnochová

Více v článku

Covidový podzim střídá covidová zima...

V souvislosti s plánovaným obnovením prezenční výuky ve školách je vhodné zamyslet se nad průběhem uplynulého období – a zamyslet se, co nás čeká dál. Algoritmus provádění antigenních testů významně rozšířil kritéria pro indikaci testu na COVID-19 (TT nad 37,3 °C, suchý kašel, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu). Nyní bychom tedy měli indikovat k testu všechny děti, které splní některé z těchto kritérií. Tím patrně dojde k značnému nárůstu počtu testovaných dětí.

Více v článku

Poděkování členům – komentář k průběhu voleb a výhled na další období

Členové OSPDL ČLS JEP obdrželi 2. prosince 2020, tedy několik hodin po zahájení legitimních a demokratických voleb do výboru a revizní komise naší odborné společnosti, dopis vedení SPLDD ČR, který hrubým způsobem zasáhl do jejich průběhu. Vážíme si toho, že výbor OSPDL ČLS JEP většinou hlasů rozhodl o pokračování voleb i přes zmíněné zásadní provinění proti pravidlům a stanovám.Teď, když jste odevzdali své hlasy, a všem vám za účast a projevený názor děkujeme, nám dovolte krátce zareagovat na informace, které se ve zmíněném dopisu objevily.

Více v článku

Odborná stanoviska k očkování proti covid-19 se (konečně) sjednotila

Na přelomu roku byla zveřejněna dvě stanoviska, která se poměrně výrazně rozcházela v názoru na testování protilátek proti SARS-CoV-2 před očkováním proti covid-19. Alergologové a kliničtí imunologové je více méně striktně doporučovali, vakcinologové naopak. Obě doporučení se prostřednictvím médií dostala na veřejnost a nejednoho laika, ale i řadu zdravotníků, mohl očividný rozpor poněkud zmást…

Více v článku

Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP

Konaného dne 11. února 2021 prostřednictvím aplikace GoogleMeet distanční formou.

Více v článku

Slovo úvodem

Dostávám e-maily – a věřím, že vy také –, ve kterých lidé píší, že si nás váží, že oceňují, co pro ně ve svých ordinacích v této době děláme. Pravda, my privátní lékaři a naše sestřičky nesvádíme heroický boj u lůžek pacientů s umělou plicní ventilací. Zato se dnes naplno projevuje, na co jsme v nekonečných tahanicích o existenci našeho oboru upozorňovali již dávno. Že pro rodiče nejsme jen ti, kdo dítě občas preventivně prohlédne, oočkuje, a když je potřeba, předepíše penicilin. Hledají u nás kromě lékařského umu pochopení, radu – a dnes více než kdy dřív i psychickou podporu. Což stát bohužel stále nedokáže dostatečně ocenit – při vší úctě ke kolegům z covidarií… O to smutnější je na druhé straně pohled na titulní stránku novin, které vévodí snímek z nedělního odpoledne na Karlově mostě. Hlava na hlavě, člověka s rouškou, natož s respirátorem, prakticky nevidět… Jako by šlo až o nějaký výraz neúcty k naší práci.

Více v článku

Bez očkování a testování hrozí výpadek terénních zdravotních i sociálních služeb

„Naši zaměstnanci navštíví až tři rodiny dětí se zdravotním postižením denně, často napříč regiony. Riziko, že se v některé z nich nakazí a nebudou moci rodinám dál pomáhat, je tedy vysoké,“ říká Petra Mžourková z organizace rané péče EDA. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) proto apeluje na vládu, aby přehodnotila seznam prioritních skupin pro očkování proti covid-19. Ministerstvo zdravotnictví podle ní při přípravě mimořádných opatření opakovaně klade důraz na pobytová zařízení, zapomíná ale na terénní a ambulantní služby.

Více v článku

Syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi asociovaný s proděláním onemocnění covid-19

Tzv. PIMS-TS je systémové zánětlivé onemocnění postihující především kardiovaskulární systém, nicméně často vede i k postižení dalších orgánů a může vyústit až v multisystémové orgánové selhání a reálné ohrožení života dětských pacientů. Autoři článku MUDr. B. Procházka a MUDr. T. Filová připomínají: „V ČR byl vyšší výskyt PIMS-TS zaznamenáván od poloviny listopadu 2020. Onemocnění se objevuje zpravidla 2–4 týdny (vzácně až 6 týdnů) po prodělání infekce SARS-CoV-2, až u 60 % nalézáme postižení srdce, tudíž kardiologické vyšetření považujeme za zásadní pro stanovení diagnózy.“

Více v článku